Czytamy po angielsku #8 – ing

Jak wymawiać końcówkę -ing?
Opowiadam w poniższym filmiku.

Lista słówek to ćwiczenia:

think – /θɪŋk/

something – /ˈsʌmθɪŋ/

during – /ˈdjʊəɹɪŋ/

long – /ˈlɒŋ/

thing – /θɪŋ/

nothing – /ˈnʌθɪŋ/

young – /jʌŋ/

anything /ˈɛn.i.θɪŋ/

among – /əˈmʌŋ/

morning – /ˈmɔːnɪŋ/

language – /ˈlæŋɡwɪd͡ʒ/

everything – /ˈɛvɹɪθɪŋ/

single – /ˈsɪŋɡl/

bank – /bæŋk/

king – /kɪŋ/

strong – /stɹɒŋ/

bring – ˈbɹɪŋ/

wrong – /ɹɒŋ/

along – /əˈlɒŋ/

function – /ˈfʌŋ(k)ʃən/

length – /lɛŋ(k)θ/

strength – /stɹɛŋ(k)θ/

kingdom – /ˈkɪŋdəm/

congress – /ˈkɑŋɡɹɨs/

strongly – /stɹɔŋli/

amongst – /əˈmʌŋst/

distinction – /dɪˈstɪŋkʃən/

angry – /ˈæŋ.ɡɹi/

song – /sɒŋ/

link – /lɪŋk/

ring – /ɹɪŋ/

uncle – /ˈʌŋ.kəl/

tank – /tæŋk/

distinct – /dɪsˈtɪŋkt/

anger – /ˈæŋɡɚ/

drink – /dɹɪŋk/

finger – /ˈfɪŋɡɚ/

hang – /hæŋ/

 3,636 total views,  3 views today

Dodaj komentarz