Czasowniki modalne w czasie przeszłym.

Czasowniki modalne są troszeczkę inne niż pozostałe. Zachowują się inaczej również jeśli chodzi o czasy. Poza HAVE TO, które w przeszłości stosujemy jak inne czasowniki w Past Simple, do innych modalnych dodajemy bezokolicznik czasu przeszłego (Perfect Infinitive) żeby stworzyć formę przeszłą:

np. must + have + 3 forma czasownika.

Często w czasie przeszłym czasowniki modalne nabierają nieco innego znaczenia

Czasowniki modalne w czasie przeszłym:

  • MUST – używamy kiedy jesteśmy pewni, że coś musiało było się zdarzyć.

It must have been Tom. Nobody else wouldn’t clean the windows.

 

  • SHOULD – używamy kiedy coś powinno było zostać zrobione w przeszłości, ale nie zostało.

You should have bought this house. Now it’s too late.

 

  • SHOULDN’T – używamy kiedy coś zostało zrobione chociaż nie powinno było.

You shouldn’t have told her that. Now she’s sad.

 

  • MAY/MIGHT – być może coś się wydarzyło w przeszłości, ale nie jesteśmy pewni.

He might have been the burglar. – On mógł być włamywaczem.

 

  • CAN’T/COULDN’T – oznacza, że wręcz niemożliwe, że coś się stało:

You couldn’t have seen Mike, because he’s in London now.

 

  • NEEDN’T – w czasie przeszłym oznacza, że coś zostało zrobione niepotrzebnie.

You needn’t have booked the room. I had already booked one yesterday.

 

  • COULD – wyraża możliwość w przeszłości, która nie została wykorzystana.

could have become a movie star.

 

  • WOULD – przeszłe wydarzenia, które nie miały miejsca.

would have told you if I had known the answer.

 

  • WILL/WON’T – w przeszłości używamy, kiedy chcemy wyrazić przeszłe przewidywania.

They will have arrived by now. – Powinni byli już tu dojechać.

Sprawdź co pamiętasz rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”430″]

 19,046 total views,  3 views today

Dodaj komentarz