Past Simple.

Past Simple to pierwszy czas przeszły jaki poznajesz ucząc się angielskiego i ten, którego najczęściej będziesz używać mówiąc o przeszłości.

1. Zastosowanie.

 • czynności regularne i  nawyki z przeszłości; I went to school every day when I was a child.
 • czynności przeszłe dokonane I wrote the letter yesterday.
 • stany umysłu w przeszłości (understand, know, believe itd.); I didn’t understand English grammar when I started learning.
 • upodobania z przeszłości; We hated going to museums when I was at school.

2. Konstrukcje zdań.

W Past Simple, używamy końcówki -ed jeżeli czasownik jest regularny. Jeśli mamy do czynienia z nieregularnym używamy 2-giej formy z tabeli.

Na ogół dodajemy samo -ed, ale są wyjątki:

 • kiedy czasownik kończy się na -y przed którym jest spółgłoska: study – studied

Zdania twierdzące:

 • Mike got up at 7:00 o’clock yesterday.
 • We visited our grandparents last weekend.

Zdania pytające:

Aby stworzyć pytania posługujemy się słowem posiłkowym DID a czasownik wraca do swojej podstawowej formy.

 • Did Mike get up at 7:00  o’clock yesterday?
 • Did we visit our grandparents last weekend?

Krótkie odpowiedzi:

 • Yes, he did. No, he didn’t.

Zdania przeczące:

 • Mike didn’t (did not) get up at 7:00  o’clock on Mondays.
 • We didn’t (did not) visit our grandparents every weekend.

3. Charakterystyczne określenia czasu:

Przysłówki częstotliwości: (np. always, often, usually, sometimes, never, seldom itp.) stawiamy między podmiotem a orzeczeniem (jeśli orzeczeniem NIE JEST czasownik to be).

 • I always drank coffee for breakfast.

Pozostałe określenia wskazujące na przeszłość (zazwyczaj stawiamy na końcu zdania) to m. in.:

 • last (day, year, summer, month, Monday, July itp.)
 • yesterday, the day before yesterday, when, ago.
 • once, twice, three times, four times .

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj!

Sprawdź co pamiętasz rozwiązując quiz.

 [quiz-cat id=”261″]

 15,543 total views,  6 views today

Dodaj komentarz