Strona bierna. Podstawowe zastosowania.

Zastosowanie strony biernej:

  • Kiedy nie wiemy, kto jest wykonawcą czynności, lub ta  informacja nie jest istotna.
  • Język formalny.
  • Kiedy chcemy brzmieć oficjalnie lub obiektywnie.
  • W zdaniach w stronie biernej ważna jest czynność, a nie jej wykonawca.

W stronie biernej dopełnienie staje się podmiotem!

Konstrukcja zdań w stronie biernej:

W każdym zdaniu w stronie biernej muszą wystąpić 2 rzeczy:

odpowiednio odmieniony czasownik TO BE + czasownik w trzeciej formie (z końcówką -ed jeśli jest regularny).

Poniżej znajdziesz wszystkie czasy, które mogą wstępować zarówno w stronie czynnej jak i biernej.

Na pomarańczowo zostały podane formy twierdzące i przeczące czasownika TO BE w danym czasie. Musisz zapamiętać, jaką formę w poszczególnych czasach przyjmuje czasownik TO BE, żeby prawidłowo tworzyć zdania.

Jak wygląda storna bierna w poszczególnych czasach?

Poniżej znajdziesz wszystkie czasy, które mogą wstępować zarówno w stronie czynnej jak i biernej.

Na pomarańczowo zostały podane formy twierdzące i przeczące czasownika TO BE w danym czasie. Musisz zapamiętać, jaką formę w poszczególnych czasach przyjmuje czasownik TO BE, żeby prawidłowo tworzyć zdania.

Present Simple:

The letter is written every day by her.List jest pisany przez nią co dziennie.

Forma TO BE: AM/IS /ARE

Forma przecząca TO BE: AM NOT/ ISN’T/ AREN’T

Present Continuous:

The letter is being written now.List jest teraz pisany.

Forma TO BE: AM BEING/IS BEING/ ARE BEING

Forma przecząca TO BE: AM NOT BEING/ ISN’T BEING/ AREN’T BEING

Present Perfect:

4 letters have been written since I came.4 listy zostały napisane odkąd przyszłam.

Forma TO BE: HAVE BEEN/HAS BEEN 

Forma przecząca TO BE: HAVEN’T BEEN/ HASN’T BEEN

Past Simple:

America was discovered in 1492.Ameryka została odkryta w 1492 roku.

Forma TO BE: WAS/WERE

Forma przecząca TO BE: WASN’T /WEREN’T

Past Continuous:

The letters were being written for 30 minutes yesterday.Listy były pisane wczoraj przez 30 minut.

Forma TO BE: WAS BEING/ WERE BEING

Forma przecząca TO BE: WASN’T /WEREN’T BEING

Past Perfect:

The letter had been written before I came.List został napisany zanim przyszłam.

Forma TO BE: HAD BEEN   

Forma przecząca TO BE: HADN’T BEEN

Future Simple:

The letter will be written tomorrow.List zostanie jutro napisany.

Forma TO BE: WILL BE   

Forma przecząca TO BE: WON’T BE

Future Continuous:

The letter will being written from 8 to 9 tomorrow.Jutro od 8:00 do 9:00 list będzie pisany.

Forma TO BE: WILL BEING   

Forma przecząca TO BE: WON’T BEING

Future Perfect

The letter will have been written by the end of the week. = List zostanie napisany do końca tygodnia.

Forma TO BE: WILL HAVE BEEN     

Forma przecząca TO BE: WON’T HAVE BEEN

Podawanie narzędzia lub wykonawcy czynności:

  • Jeśli podajemy przez kogo została wykonana czynność zawsze użyjemy słówka BY:

Np. Mary was killed by John.

  • Kiedy podajemy narzędzie, przy pomocy którego dana czynność została wykonana użyjemy: WITH:

Np. Mary was killed by John with a knife.

  • Jeśli w zdaniu podmiotem jest: people, someone, anyone, somebody itp. lub: I, you, he, she, it, we, they, to zamieniając zdanie na stronę bierną pomijamy taki podmiot, chyba, że jest to istotne.

Czasowniki z dwoma dopełnieniami:

Istnieje w języku angielskim grupa czasowników, które mają dwa dopełnienia.

Dobrym przykładem jest GIVE – możemy dać coś i dać komuś.

Np. John gave Mary the flowers

Takie zdanie możemy zamienić na stronę bierną na dwa sposoby, w zależności od tego, co chcemy podkreślić.

Sposób 1.

The flowers were given to Mary by John. 

W tym przypadku podkreślamy, że to kwiaty zostały dane, a Mary jest dalej dopełnieniem.

Sposób 2.

Mary was given the flowers by John.

W tym zdaniu ważniejsza jest Mary, a kwiaty pozostają dopełnieniem. Zdanie jest nieprzetłumaczalne na język polski w sposób dosłowny z użyciem czasownika dać, poniewać w naszym języku ten czasownik przechodzi na stronę bierną tylko tak, jak pokazuje sposób pierwszy. Możemy po polsku powiedzieć, że „Mary została obdarowana kwiatami.”. Wówczas zostanie zachowana strona bierana, ale zmieni nam się czasownik.

Inne czasowniki, które zamieniamy na stronę bierną na 2 sposoby to m.in.:

give, send, write, tell, say, buy, cook, bring, make, choose, order, show.

 21,927 total views,  9 views today

Dodaj komentarz