Gramatyka – podstawa.

Zagadnienia gramatyczne na maturę podstawową :

Czasy:

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Past Perfect.

Future Simple

Future Continuous

Tryby warunkowe:

Tryb warunkowy 0

Tryb warunkowy 1

Tryb warunkowy 2

Strona bierna:

Strona bierna.

Strona bierna. B2.

Mowa zależna:

Następstwo czasów.

Mowa zależna.

Czasowniki modalne:

Czasownik CAN.

Czasownik HAVE GOT.

Czasownik COULD.

MUST, MUSTN’T i HAVE TO.

Czasownik SHOULD.

Czasowniki MAY i MIGHT.

Rzeczowniki:

Przedimki A/AN i THE. – A1.

Liczba mnoga rzeczowników.

Dopełniacz saksoński.

There is/there are.

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

SOME i ANY.

MUCH czy MANY? A LITTLE czy A FEW?

Czasowniki:

Osoby w j. angielskim.

Odmiana czasownika TO BE.

Like / love / hate + czasownik z końcówką -ing.

Czasownik z TO i z końcówką -ING.

TO BE w czasie przeszłym.

Konstrukcja BE GOING TO.

Wyrażenie WOULD LIKE.

WOULD LIKE czy WANT? 

Tryb rozkazujący.

Przymiotniki i przysłówki:

Przymiotniki dzierżawcze.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Porównywanie przymiotników.

Przysłówki.

SO, SUCH, TOO, – A1.

Liczebniki:

Liczebniki główne i porządkowe.

Zaimki:

Zaimki wskazujące: THIS/THESE oraz THAT/THOSE.

Przyimki:

Przyimki czasu.

 7,182 total views,  3 views today