Informacje o zamówieniu

Membership Level

You have selected the Darmowy Pakiet - Matura membership level.

The price for membership is PLN 0.00 now.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTNIA Z SERWISU www.sandrawiniarska.pl
 • 1
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie
 1. Make it happen  - Make it happen Sandra Winiarska  z siedzibą w Poznaniu (60-157) przy ul. Wołowskiej 78  NIP: 7661934269, Regon 301249117
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu internetowego www.sandrawiniarska.pl oraz korzystania z serwisu internetowego.
 3. Serwis/Serwis internetowy – strona internetowa umieszczona pod adresem http://www.sandrawiniarska.pl
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu i zawierająca za pośrednictwem Serwisu umowę z Make it happen. Osoba niepełnoletnia może zostać Klientem, wyłącznie jeśli ukończyła 13 lat, a jej przedstawiciele ustawowi wyrazili na to zgodę, bądź potwierdzili zawartą umowę.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów lub zawierający umowę za pośrednictwem Serwisu internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Członek - Klient, który korzysta z usług oferowanych przez Make it happen i spełnia warunki określone w § 5 ust. 1 poniżej,
 7. Opłata członkowska –opłata za korzystanie z usług Make it happen w Okresie Rozliczeniowym
 8. Okres rozliczeniowy – począwszy od pierwszego dnia obowiązywania Pakietu każdy miesiąc trwania umowy,
 9. Pakiet – określenie części elementów składowych usługi, która wykonywana  będzie w Okresach rozliczeniowych na rzecz Klienta i uprawnień lub obowiązków Klienta wynikających z zawartej lub zawieranej umowy takich jak np. dostęp do poszczególnych materiałów w trakcie Okresu rozliczeniowego, wskazanie początkowej daty, od której Pakiet obowiązuje, przy czym początkowa data obowiązywania Pakiet stanowi jednocześnie początek pierwszego okresu rozliczeniowego.
 10. Konto użytkownika – indywidualny profil Członka, dostępny dla Klienta po uiszczeniu Opłaty wpisowej i zalogowaniu się ze strony http://www.sandrawiniarska.pl (dane do logowania przesłane zostaną Klientowi po uiszczeniu Opłaty), pozwalający m.in. na dokonywaniu zakupów oferowanych usług, dokonywaniu płatności za zakupione usługi.
 11. Rachunek – rachunek bankowy Klienta, rachunek karty kredytowej albo debetowej Klienta,
 12. Pozbawienie członkostwa – wypowiedzenie umowy przez Make it happen bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • 2
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu
  1. Do korzystania ze Serwisu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
  2. W celu właściwego świadczenia Usług Make it happen korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Make it happen. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 • 3
Postanowienia ogólne
  1. Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
  2. Klientowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu
  3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera z informacjami o nowych materiałach dostępnych w ramach jego pakietu.
  4. Klient uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
  5. Kontakt ze Make it happen można uzyskać:
  • kierując korespondencję na adres wskazany w § 1 ust. 1;
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: letsstudyenglishonline@gmail.com.
 • 4
Usługi oraz ceny
  1. Wszystkie ceny usług umieszczane są na stronie internetowej Serwisu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Ceną wiążącą jest cena usługi podana na stronie Serwisu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
  3. Całkowity koszt zamówienia, wskazany jest przed złożeniem zamówienia. W przypadku, w którym przedmiot zamówienia dostarczany jest drogą elektroniczną Make it happen nie pobiera kosztów dostawy.
  4. Informacje o produktach i usługach umieszczone na stronach Serwisu nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5. Make it happen może prowadzić akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
  6. Bez względu na rodzaj nabytego Pakietu lub uiszczonej opłaty dla każdego Klienta Make it happen świadczy usługę dostępu do Konto Użytkownika.
 • 5
Członkostwo w Klubie
  1. Status Członka z jednoczesnym prawem do korzystania z usług oferowanych przez Make it happen uzyskuje się po uiszczeniu Opłaty wpisowej (z zastrzeżeniem przepisów Regulaminu), a także po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. W razie powstania zaległości z tytułu Opłat członkowskich, Make it happen zablokuje dostęp do Serwiu, przy czym to ograniczenie członkostwa, a Kilent zostanie powiadomiony o wygaśnięciu usługi drogą elektroniczną.
  3. Status Członka można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 1.
  4. Make it happen zastrzega sobie prawo do Pozbawienia członkostwa Członka Klubu ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych personalnych lub kontaktowych lub drastycznego złamania zasad korzystania z Klubu. W takim przypadku należności uiszczone tytułem Opłaty wpisowej oraz Opłaty członkowskiej nie będą zwracane.
 • 6
Okres obowiązywania umowy, rozpoczęcie świadczenia usług i warunki wypowiedzenia
 1. Klient zawiera umowę o świadczenie usług przez Make it happen na czas nieokreślony i zobowiązuje się do uiszczania Opłaty członkowskiej zgodnie z wybranym Pakietem na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zawierając umowę o świadczenie oświadcza, że rozpoczęcie wykonywania usług przez Make it happen ma nastąpić niezwłocznie po uiszczeniu przez niego Opłaty wpisowej, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Klient nie ma możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy za opłacony okres, gdyż z momentem opłacenia usługi otrzymuje dostęp do elektronicznych materiałów, które nie podlegają zwrotowi.
 • 7
Warunki korzystania z Pakietu.
 1. Klient korzysta z materiałów objętych wybranym Pakietem, zgodnie z zasadami ich przeznaczenia.
 2. W przypadku rozpowszechniania, kopiowania i udostępniania materiałów przez Klienta, członkostwo zostanie anulowane. W tej sytuacji nie zostanie zwrócona poniesiona opłata.
 • 8
Płatności
  1. Należność z tytułu Opłaty wpisowej może zostać uiszczona przez Klienta poprzez płatności online w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Make it happen. Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty wpisowej w dniu zawarcia umowy.
  2. Miesięczne Opłaty członkowskie wnoszone są przez Członka  przy użyciu karty kredytowej lub debetowej posiadającej funkcję dokonywania płatności przy użyciu Internetu poprzez upoważnienie Make it happen do obciążenia rachunku odpowiednio karty kredytowej albo debetowej Klienta, kwotą stanowiącą należność z tytułu Opłaty członkowskiej za dany okres rozliczeniowy.
  3. Jeżeli Klient nie uiści Opłaty wpisowej w terminie wskazanym w ust. 1 Make it happen może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Make it happen może wypowiedzieć umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie korespondencji e-mail lub wiadomości sms lub w formie pisemnej.
  4. Opłata członkowska za dany Okres rozliczeniowy płatna jest z góry, najpóźniej pierwszego dnia danego Okresu Rozliczeniowego.
  5. W przypadku, w którym próba obciążenia kwotą należną z tytułu Opłaty członkowskiej Rachunku wskazanego przez Członka Klubu będzie bezskuteczna, Make it happen anuluje członkostwo.
  6. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności.
  7. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku bankowym, lub rachunku PAYPAL tak aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty na jego rachunku znajdowała się niezbędna do opłacenia należności kwota.
  8. Składając polecenie obciążania konta Klient zobowiązany jest do zapewnienia na formularzu polecenia zapłaty podpisu lub podpisów (w przypadku gdy konto należy do kilku osób) zgodnych ze wzorem lub wzorami złożonymi w banku.
  9. Make it happen zastrzega sobie prawo do anulowania wybranej przez Klienta metody płatności, w przypadku co najmniej 3 nieudanych prób obciążenia rachunku bankowego.
  10. W przypadku, w którym usługa polecenia zapłaty będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Klienta wobec jego banku, koszty te zostaną pokryte przez Klienta we własnym zakresie.
  11. Klient przed dokonaniem wyboru sposobu płatności w formie polecenia przelewu zobowiązany jest do weryfikacji czy jego rachunek bankowy prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty.
  12. W przypadku anulowania polecenia zapłaty Klient zobowiązany jest do poinformowania banku o zaistniałym fakcie we własnym zakresie.
  13. W przypadku zawieszenia członkostwa opłata w obniżonej wysokości naliczona zostanie za pierwszy miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym Członek złożył dyspozycję zawieszenia członkostwa.
 • 9
Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.U. 2014 poz. 827 poz. 827) Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy zakupu treści cyfrowych.
 • 10
Reklamacje
  1. Klient może złożyć reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Make it happen poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: letsstudyenglishonline@gmail.com lub w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres wskazany w § 1 ust. 1.
  2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę zgłoszenia reklamacji.
  3. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika oraz wskazywać jej przedmiot tj. opisaną przyczynę złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz żądanym rozstrzygnięciem.
  4. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Make it happen poprzez przesłanie informacji na użyty w trakcie zgłaszania reklamacji adres e-mail Klienta, albo w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, poprzez przesłanie informacji na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika (a jeżeli go nie wskazał to na adres wskazany jako adres nadawcy).
 • 11
Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Make it happen z  Sandra Winiarska z siedzibą w Poznaniu (60-157) przy ul. Wołowskiej 78  NIP: 7661934269, Regon 301249117
  2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Make it happen na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Klienta zakupów za pośrednictwem Serwisu i korzystania z niego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Konto użytkownika”.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.
 • 12
Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 wraz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 września 2012r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 poz. 1125).
  2. Serwis wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies. Klient jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.
  3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Make it happen a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
  4. Spory pomiędzy Make it happen a Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Make it happen.
  5. Make it happen zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Make it happen, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Serwisu. Dla zamówień będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.

11,323 total views, 3 views today